Vi vänder oss till alla med intresse för bevarande, vårdande och varsam utveckling av den levande fiskekulturen längs med kust & vatten. Vårt säte ligger i Läjet

Vårt ändamål försöker vi lyfta fram genom vad vi gör. Hemsidan blir här en spegel för att väcka intresse och över tid sprida kunskap med kontinuerliga uppdateringar

Vi försöker arbeta metodiskt och värdesätter det personliga mötet

Ett handskrivet brev sätter vi värde på och mycket av vårt arbete sker utanför ”den digitala sfären”

Bakom varje ord och bild på denna sida finns en fysisk verklighet, varför texterna kan bli korta – bör ses på plats. Vi uppskattar, för den som vill veta mer, att du då tar personlig kontakt och om du är långväga ifrån, då gärna genom ett brev eller via telefon

Stadgarna lyder:

§ 1 Föreningsnamn
Föreningens namn är, Föreningen Fiskekulturens Vänner, men kommer i dagligt bruk och i allmänna sammanhang att kallas för Fiskekulturens Vänner. § 2 Ändamål och verksamhet

§ 2a Föreningen Fiskekulturens Vänner är en ideell förening vars syfte och målsättning är att bistå i arbetet med att bevara, vårda och varsamt utveckla den kultur, med sina materiella och immateriella tillgångar, som utvecklats i och kring fisket i Träslövsläge samt med sina intentioner riktade även mot övriga fiskelägen och bygder längs med vatten och kust.

§ 2b Fiskekulturens Vänner skall verka för att aktivt bevara de fysiska och immateriella värden som kulturen utvecklat genom århundradens lopp, detta i god samklang med samtidens förändrade behov samt naturliga kulturella och materiella förändringar.

§ 2c Fiskekulturens Vänner skall vid sidan av det kulturbevarande, kulturvårdande och varsamt kulturutvecklande arbetet, också aktivt uppmuntra och på olika sätt arbeta med bevarandet, och utvecklandet, av de hantverk, hus-, redskaps- och båtbyggartraditioner som finns i anslutning till Träslövsläge samt i våra övriga fiskelägen och längs med kustband och vatten. Detta kan ske i form av olika aktiviteter och verksamheter i enlighet med Fiskekulturens Vänners övriga stadgar.

§ 2d Fiskekulturens Vänner skall också verka för öppenhet gentemot övriga aktiviteter i Träslövsläges hamn, kring fiskefartyg samt bygden omkring. Fiskekulturens Vänner skall också genom sin inriktning verka för samverkan gentemot andra föreningar med liknande syften och ändamål; lokalt, nationellt och internationellt förankrade.

§ 2e Fiskekulturens Vänner skall verka för att allmänheten får ökade möjligheter till att lära mer om yrkesfiskets historia, dess betydelse av i dag samt dess betydelse för framtida generationer. Detta kan ske genom besök på fiskebåtar, turer ut till havs eller andra aktiviteter som kan anses uppfylla Fiskekulturens Vänners syfte och målsättning.

§ 2f Fiskekulturens Vänner skall också verka i den anda som präglar det informella samlingsnamnet Kattegatt värt att vårda, och vars andemening kan sägas utmärkas av tankar kring ett uthålligt fiske, en god havsmiljö samt trivsel kring och på vårt (våra) hav.

§ 2g Fiskekulturens Vänner skall slutligen verka för en anda där humor, musik, poesi och glädje hålls högt. Fiskekulturens Vänner står öppen för samarbete med var och en förening, organisation eller enskild människa som vill arbeta för ett öppet och generöst samhällsklimat