Allmänt om fiskemetoder


De fiskemetoder som främst förekommer bland läjesfiskarna är trålfiske, burfiske och garnfiske (också kallat nät, men då främst i insjösammanhang och inte i Läjet)

Vi har för avsikt att här på sidan över tid beskriva var fiskemetod för sig i mer beskrivande ordalag och bilder